Øvre Pasvik


Øvre Pasvik Nasjonalpark

 

Sted: Sør-Varanger kommune, Finnmark, Norge
Areal: 119 km²
Etablert: 1970, utvidet i 2003
Forvaltningsmyndighet: Et lokalt politisk styre (siden 2011): med 2 medlemmer fra kommunestyret i Sør-Varanger kommune, 1 medlem fra fylkestinget i Finnmark fylkeskommune og 1 medlem fra Sametinget.


 

Det største gjenværende urskogområdet i Norge ligger i Øvre Pasvik. Furuskogen her er en nordvestlig avgreining av den sibirske taigaen. I tusenvis av år har skogen i nasjonalparken fått utvikle seg uten nevneverdige inngrep fra mennesker. Landskapet er flatt med lave, skogdekte åser, innsjøer, myrer og blokkrike områder. Fuglelivet er interessant. Her finnes østlige arter som er sjeldne ellers i Norge og Vest-Europa. Pasvik er dessuten det eneste området i Norge hvor brunbjørnen formerer seg regelmessig. Nasjonalparken er også et viktig beiteområde for en stor elgbestand om vinteren.

Målet med vernet av Øvre Pasvik Nasjonalpark er å:

 • bevare et stort, sammenhengende og uberørt furuskogsområde,
 • bevare et skogøkosystem med et egenartet og variert biologisk mangfold,
 • sikre variasjonsbredden av naturtyper i regionen, og å
 • bevare kulturminner

Området er beskyttet mot all aktivitet som kan skade eller forstyrre det naturlige miljøet. I nasjonalparken har du ikke lov til å:

 • Ødelegge eller skade planter, inkludert døde trær.
 • Forstyrre dyrelivet unødig.
 • Brenne bål i tidsrommet 15. april - 15. september.
 • Bruke motoriserte kjøretøy utenfor vei, med unntak av bruk av snøskuter på godkjente snøskuterløyper.

Det er en merket sti for turgåere i nasjonalparken. Stien følger bredden til Storbrysttjern og leder til en hytte som er åpen for besøkende ved Ellenvann, og fortsetter til den norsk-finske grensen. Her står en annen hytte som er åpen for besøkende. Langs stien er det informasjonstavler som forteller om naturen og den kulturelle historien i området.

Omkring 2 000 rein beiter i nasjonalparken om vinteren. Reingjeterne har en hytte i parken. Det er satt opp gjerder langs grensen til Finland og Russland for å unngå at reinsdyrene krysser grensene.Øvre Pasvik Landskapsverneområde

 

Sted: Sør-Varanger kommune, Finnmark, Norge
Areal: 54 km²
Etablert: 2003
Forvaltningsmyndighet: Et lokalt politisk styre (siden 2011): med 2 medlemmer fra kommunestyret i Sør-Varanger kommune, 1 medlem fra fylkestinget i Finnmark fylkeskommune og 1 medlem fra Sametinget.


Øvre Pasvik Landskapsverneområde strekker seg øst for nasjonalparken mot Pasvikelva. Landskapet kjennetegnes av store myrer og våtmarker med et utall skogdekte holmer. Myrområdet består av en rekke ulike myrtyper. Såkalt "palsmyr", myrer med tuer med iskjerner, finnes over hele området. På de store myrene vokser det sjeldne og sårbare arter. Pasvikelva flyter sakte og har store næringsrike og grunne områder med frodig vegetasjon. Dette gir et rikt fugleliv. De øvre delene av elva og de nærliggende myrene utgjør et av de rikeste områdene for vannfugl i Norge. Her hekker en rekke sjeldne fuglearter.

Målet for beskyttelse av Øvre Pasvik Landskapsvernområde er å:

 • bevare et særegent natur- og kulturlandskap med et rikt biologisk mangfold
 • sikre variasjonsbredden av naturtyper i regionen, og å
 • bevare landskapsformasjoner og særegne geologiske formasjoner

Området er beskyttet mot aktiviteter som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. I landskapsverneområdet har du ikke lov til å:

 • Ødelegge eller skade planter, inkludert døde trær.
 • Forstyrre dyrelivet unødig.
 • Brenne bål i tidsrommet 15. april - 15. september.
 • Bruke motoriserte kjøretøy utenfor vei, med unntak av bruk av snøskuter på godkjente snøskuterløyper.

Det er en merket sti for turgåere i landskapsverneområdet. Stien går fra Grensefoss til Treriksrøysa, hvor grensene mellom Norge, Finland og Russland møtes.

Det finnes flere grusveier i landskapsverneområdet, i tillegg til hytter, militærbygninger og reingjerder. Det finnes også vannkraftverk og demninger ved Grensefoss og Hestefoss.Pasvik Naturreservat

 

Sted: Sør-Varanger kommune, Finnmark, Norge
Areal: 19 km²
Etablert: 1993
Forvaltningsmyndighet: Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelinga


Området rundt Fjærvann er reservatets kjerne. Dette området er den best bevarte delen av det opprinnelige elveleiet. Vannet er grunt med frodig vegetasjon og et rikt fugleliv. Fjærvannområdet er isfritt tidlig om våren, og sent på høsten, og er et viktig område for mange ender og vadefugler som hekker i de store myr- og skogområdene i Pasvikdalen. Myrene er viktige hekkeområder for vadefugl. Naturreservatet står på RAMSAR-listen over våtmarksområder av internasjonal betydning.

Målet for beskyttelse av Pasvik naturreservat er å:

 • bevare et våtmarksområde som er et svært viktig hekkeområde for en rekke vannfuglarter
 • bevare deler av Pasvikelva hvor det opprinnelige elveleiet er intakt
 • bevare en klassisk lokalitet med en rik natur- og kulturhistorie av høy pedagogisk og vitenskapelig verdi

Området er beskyttet mot aktiviteter som kan endre eller forstyrre det naturlige miljøet.

 • Alt planteliv er beskyttet. Det er imidlertid lov til å plukke bær og sopp.
 • Jakt og unødvendig forstyrrelse av fugl og dyr er ikke tillatt.
 • Hunder må gå i bånd.
 • Camping er forbudt uten spesiell tillatelse.
 • Bruk av motoriserte kjøretøy er ikke tillatt utenfor veiene.

Det finnes en merket sti som går til ei fuglekikkerbu i naturreservatet. Stien starter ved Gjøkbukta.


  
RUS NOR FIN ENG